Profil VO

Profil verejného obstarávateľa

 

 

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Lukavica verejným obstarávateľom.

 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ:      Obec Lukavica
Sídlo:                            086 21  Lukavica 63
IČO:                              00322334

DIČ:                              2020623275
Bankové spojenie:          Prima banka a.s.

Číslo účtu:                      SK74 5600 0000 0036 1246 8003
Štatutárny zástupca:       Andrej Kotuľa, starosta obce
Telefónne číslo:              0907 926 511
e-mail:                           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontaktná osoba:           Andrej Kotuľa

Telefónne číslo:              0907 926 511
e-mail:                           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.obeclukavica.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.

 

 

Napíšte nám

Vaše pripomienky alebo návrhy nám môžete zasielať aj cez tento formulár. Ak chcete odpoveď, nezabudnite do tela správy napísať svoje kontaktné údaje.

You are here: Úvod Profil VO Uncategorised