O obci

Obec Lukavica leží v Nízkych Beskydách v údolí potoka Lukavica, ktorý je pravostranným prítokom Tople. Chotár obce sa rozprestiera na 830 ha v nadmorskej výške od 350 do 549 m. Existencia východoslovenských mohýl svedčí o osídlení územia Lukavice už koncom eneolitu a začiatkom doby bronzovej.

Podľa metácie majetku Kobýl pre šľachticov z Perín z roku 1321 údolie Lukavice nepatrilo k tomuto majetku, ale s ním susedilo. Šľachtici získali od kráľa Ľudovíta I. v roku 1351 povolenie založiť v tomto zalesnenom údolí dedinu. Prvá písomná správa o obci je z roku 1415, kedy sa v údolí usídlili sedliaci, ktorí ušli z Kurimy. Lukavica bola väčšinou poddanskou obcou patriacou mestu Bardejov. Okolo roku 1580 sídlisko zaniklo, ale už v roku 1600 malo 32 obývaných poddanských domov.V roku 1828 mala dedina 258 obyvateľov, ktorý sa venovali chovu dobytka a práci v lese.

Od 1.júla 1934 sa o obci vedie kronika, ktorej prvým kronikárom bol výpomocný učiteľ- správca p. Miloslav Helebrandt. Z týchto zdrojov Vám môžeme podať stručné informácie o vývoji našej obci :

Obyvatelia obce sa prevažne zaoberali poľnohospodárstvom, vyrábali sa tu hrable, kosiská, metly a tkalo sa plátno.
V roku 1914 obec obsadili ruské vojská, na ktorých obyvatelia našej obce nemali zlé spomienky. Doba bola zlá, žilo sa ťažko, bol zavedený lístkový systém.
Veľká väčšina obyvateľstva sú evanjelici a.v. a len malá čiastka sú grégo-katolíci, ktorí majú kaplnku s jedným zvonom. Evanjelici nemajú svoj kostol, ale majú drevenú zvonicu s dvoma zvonami.
Prvá škola bola cirkevná evanjelická škola s vyučovacím jazykom slovenským postavená v roku 1885 / dnešný park pri evanjelickom kostole/, dovtedy sa učilo len po domácnostiach.
Už od roku 1935 sa v obci začínajú hrávať prvé divadelné predstavenia.
Podľa záznamov v kronike obec zastihla niekoľkokrát veľká povodeň / r. 1893,1935- vtedy pobrala všetky mosty v dedine, 1951- silný ľadovec, ktorý poškodil veľkú časť úrody, 1952, 1953- 2x povodeň a raz ľadovec,/.
Našej obci sa nevyhli ani požiare, o čom svedčia zápisy v kronike / 1873- zhorelo 9 domov a rímsko-katolícky kostol, 1931 – zhoreli 2 domy, 1953 – vypukol požiar u J.Ondisa /Lešnika/, 1980 – požiar u Vantových /Paľkových/ kde im zhorel celý dom a zostali len obvodové múry/.

Naša obec ako mnohé iné sa začala modernizovať. V marci r.1953 bol do obce zavedený prvý telefón, ktorý mal priame spojenie s mestom Bardejov, v r.1957-1959 výstavba budovy MNV, v r. 1959 bolo založené JRD , v r. 1959-1960 sa robila elektrifikácia obce, v r. 1962 bol zavedený obecný rozhlas, v roku 1965 bola postavená MŠ, r. 1966 bola postavená predajňa potravín a pohostinstva a bola zahájená autobusová linka MHD Lukavica – Bardejov a späť, v r. 1968 bolo zavedené verejné osvetlenie obce, v r. 1980 bola zahájená výstavba domu smútku , ktorou je vlastne evanjelický kostol, v r. 2000 bola ukončená plynofikácia obce.

V našej obci pôsobia organizácie :  ZO Únie žien Slovenska, Matica Slovenská, DHZ Lukavica, Poľovnícke združenie Urbanuvka, Jednota dôchodcov.
Obec má Základnú školu ,ktorá bola postavená v r. 1956 a v r. 2008 prešla väčšou rekonštrukciou hlavne sociálnych zariadení, boli vymenené okná, máme tu počítačovú učebňu. Školu navštevuje priemerne 10-12 detí, preto je tu vytvorená iba jedna jednotriedka. Učiteľkou a zároveň zastupujúcou riaditeľkou ZŠ je Mgr. Nataša Zborovjanová.
Materská škola bola postavená v r. 1965 a taktiež si už vyžiadala rekonštrukciu a to hlavne soc. zariadení, bola vymenená nová strecha, nové okná a dvere,. MŠ navštevuje priemerne 10-12 detí. O vyučovanie detí sa stará Mgr. Katarína Vantová a riaditeľka MŠ Marcela Červeňanská. Pri MŠ funguje aj školská jedáleň, ktorá v r. 2011 prešla menšou rekonštrukciou a modernizáciou, a táto jedáleň poskytuje stravu nielen deťom MŠ , ale na obedy môžu chodiť aj občania obce, ktorí o to majú záujem.

Obec má aj kultúrny dom, ktorého výstavba bola zahájená v r. 1970 v spolupráci so Slovenskou poštou. V roku 2000 bola zrekonštruovaná kotolňa, pretože obec prešla na vykurovanie plynom a v r. 2004 vo zvyšných častiach predošlej kotolne bol vytvorený salónik - malá spoločenská miestnosť.
V roku 2010 prešla budova KSB rozsiahlou rekonštrukciou, boli tu vytvorené priestory pre obecnú knižnicu, fitnes. V KSB sa nachádza aj fitnes centrum, ktoré bolo vytvorené pri rekonštrukcii KSB v roku 2010.

Nachádzate sa tu: Úvod O obci