Fitness

FITNESSCENTRUM             LUKAVICA

 

                   PREVÁDZKOVÝ            PORIADOK

 

I.  Práva a povinnosti užívateľa

 

A    Prevádzková    doba

 

1.  Fitness je otvorené denne  okrem  soboty a nedele a to takto :

 

      Pondelok -  Piatok   : od   13.00 hod –  21.00 hod

            

B   Vstup   do   fitness

 

1.  Vstup do objektu fitness je povolený iba  v správnej športovej obuvi.

2.  Žiakom do 10 rokov vstup do prevádzky fitness je povolený len v doprovode

     dospelej osoby.

3.  V prípade hromadných návštev platí povinnosť nahlásenia zodpovedného

     vedúceho za kolektív.

4.   Kapacita prevádzky je 8 návštevníkov počas jednej hodiny.

 

C    Zákaz    vstupu   do   fitness

 

1.  Do fitness nie je povolený vstup osobám :

     -  postihnutých horúčkou

     -  nákazlivými alebo inými chorobami

     -  kožnými chorobami

     -  chorobami srdcovo-cievnymi alebo epilepsiou

2.  Do fitness je úplne vylúčený vstup osobám opitým, alebo  v podnapitom stave,

     taktiež je vylúčený vstup so zvieraťom

3.  Z fitness bude vypovedaný návštevník , ktorý   poruší ustanovenia  tohto        

     prevádzkového poriadku alebo  zodpovedného pracovníka.

4.  Ak neopustí návštevník v takýchto prípadoch fitness na vyzvanie, je pracovník

     prevádzky oprávnený rušiteľa poriadku vyviesť z objektu, prípadne požiadať

     o zákrok príslušníkov polície.

 

D    Prevádzkové    pokyny    pre    návštevníkov

 

1.  Na prezlečenie slúžia vyznačené šatne v priestoroch fitness a to zvlášť pre

     mužov a ženy.

2.  Vyzliekať, alebo obliekať je dovolené iba v šatňových priestoroch. Šaty a

     ostatné súčasti odevu je možné odkladať iba na  miesto na to určené

     / lavičky, vešiaky /.

3.   Peniaze a cenné predmety  /hodinky, šperky a pod. / si návštevníci môžu

     uschovať  v skrinkách, od ktorých kľúče si vyžiadajú od pracovníka fitness

     za zálohu  0,50 € , inak sa neručí za ich stratu.

4.  V celom objekte fitness je zakázané fajčiť.

5.  Návštevníci sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok v celom objekte.

6.  Návštevníci sú povinní dbať o vlastnú bezpečnosť, ako aj ostatných  cvičiacich.

     Vedenie prevádzky nenesie zodpovednosť za škody, poranenia alebo úrazy,

      ktoré  si  spôsobili návštevníci vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním

     ustanovení prevádzkového poriadku.

7.   Návštevníci sú povinní šetriť zariadenie prevádzky. Sú povinní uhradiť škody

     alebo straty, ktoré boli ich vinou spôsobené na zariadení fitness, alebo majetku

     ostatných návštevníkov.

8.  Priania a sťažnosti týkajúce sa činnosti prevádzky nahlásia návštevníci

     pracovníkovi fitness.

 

E    Zákaz    činnosti    vo   fitness

 

Vo fitness je zakázané:

1.  Chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje osobnú bezpečnosť a poriadok, alebo

     hlukom rušiť kľud  ostatných návštevníkov.

2.  Fajčiť v celom objekte fitness a používať alkoholické nápoje.

3.  Vodiť do areálu fitness psov a iné zvieratá, prinášať so sebou horľaviny a iné

     chemikálie, používať vlastné  tranzistorové rádio a magnetofón.

4.  Požadovať od pracovníkov fitness služby odporujúce prevádzkovému poriadku.

 

F   Povinnosti    v zariadení     fitness

 

1.  Pred zahájením, alebo ukončením prevádzky bude vykonané vetranie miestnosti.

2.  Upratovanie celého objektu sa bude zabezpečovať podľa zvláštnych predpisov.

3.  Pracovník fitness je povinný vykonať pred začatím prevádzky obhliadku    

     priestorov ako aj zariadenia. Počas prevádzky je povinný dozerať na riadny

     chod zariadenia, sledovať či návštevníci dodržujú pokyny pre návštevníkov,

     podmienky prevádzkového poriadku a zabezpečovať odstraňovanie zistených

     nedostatkov. Povinný je tiež dbať, aby do fitness bol povolený vstup   

     návštevníkov  v súlade so stanovenou kapacitou.

 

II.    Technické   zabezpečenie    prevádzky   fitness

 

1.  Vo fitness musia byť viditeľne umiestnené :

     -  prevádzkový  poriadok  zariadenia

     -  pokyny pre poskytnutie prvej  pomoci

     -  požiarne  smernice

2.  V zariadení musia byť uložené a správne  vedené :

     -  kniha evidencie návštevnosti

     -  kniha zranení a úrazov návštevníkov

3.  Za dodržanie predpisov vo fitness zodpovedá pracovník fitness.

 

III.    Záverečné    ustanovenia

 

1.  Fitness je prevádzkovou jednotkou obce   Lukavica

2.  Pre činnosť prevádzky okrem vlastného prevádzkového poriadku platia všetky

     všeobecne platné a záväzné nariadenia a normy a  na nich nadväzujúce

     vnútorné predpisy a nariadenia.

3.  Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom  01.05.2015 

 

0073
0075
0077
0078
0079
0081
0084

Nachádzate sa tu: Úvod Fitness